1. BEDRIJFSGEGEVENS

About Health
Lecksdijk 8
2811 NK Reeuwijk

info@abouthealthonline.nl
www.abouthealthonline.nl
KVK nummer: 68902131
KP nummer: 19102856589

IBAN: NL82 KNAB 0256345082
Tenaamstelling: About Health

 

2. DEFINITIES

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 Diëtist: professional die voedingsvoorlichting-/dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) bevoegd is de titel diëtist te voeren en geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Paramedici. De diëtist betreft de diëtist van About Health.
2.2 Opdrachtgever: alle cliënten, of andere natuurlijke of rechtspersonen, in opdracht van wie About Health diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie About Health een overeenkomst aan gaat.
2.2.1 Cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist raadpleegt.
2.4 Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist voor of ten behoeve van de opdrachtgever verricht.
2.5 Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet waarbij sprake is van een medische indicatie.
2.6 Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
2.7 Kwaliteitsregister Paramedici: in het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG. Vervolgens wordt elke vijf jaar geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.
2.8 Overeenkomst: een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.

 

3. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
3.1 Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen About Health en opdrachtgever.
3.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.
3.3 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
3.4 Het niet eisen van naleving van de algemene voorwaarden leidt niet tot verval van rechten.

 

4. NON-ACCEPTATIE
About Health heeft het recht om haar moverende redenen de opdrachtgever te weigeren. Dit wanneer naar aanleiding van ervaringen of het naar de mening van About Health niet kunnen voorzien in een toegevoegde waarde. In dit geval is sprake van non- acceptatie.

 

5. ONTBINDING OVEREENKOMST
5.1 Indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en andere tussen partijen gesloten overeenkomsten niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is About Health iedere door ons aanvaarde behandeling en/of dienst tussentijds te beëindigen, dan wel de uitvoering van de behandeling of dienst op te schorten, zonder dat deze tussentijdse beëindiging of opschorting voor ons enige verplichting tot schadeloosstelling of schadevergoeding met zich meebrengt.
5.2 De opdrachtgever is gerechtigd de behandeling en/of overeenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk te annuleren en daardoor tussentijds te beëindigen. Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt zal hij / zij de kosten van het gekozen pakket tot het moment van schriftelijke opzegging moeten betaling en heeft hij /zij geen recht op teruggaaf van het reeds betaalde. Met uitzondering van artikel 17.

 

6 OVERMACHT
6.1 About Health is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien de diëtist daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Indien de diëtist door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere (maar niet beperkt tot): niet, niet volledige en/of slecht functionerende software, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, epidemieën, etc. ofwel bij de diëtist; niet of niet tijdig in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen heeft About Health het recht om het overeengekomene binnen redelijke termijn uit te voeren, of -als nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
6.3 De opdrachtgever is in geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden gedurende de eerste zes maanden dat deze toestand voortduurt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. De opdrachtgever is nimmer bevoegd schadevergoeding te vorderen.

 

7. PRIVACY
De privacy wordt gerespecteerd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De diëtist noteert en bewaart de verkregen persoonlijke gegevens die van toepassing zijn bij de dieetadvisering. De geregistreerde gegevens worden minimaal 5 jaar bewaard en zijn door de cliënt op te vragen, te bewerken en te verwijderen. Alles wat met de opdrachtgever wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt About Health geen gegevens met betrekking tot de cliënt aan de opdrachtgever tenzij de cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft. Lees hier alles over de privacyverklaring van About Health.

 

8. DIRECTE TOEGANKELIJKHEID
De diëtist is (voor de meeste zorgverzekeraars) direct toegankelijk. Er is dus niet altijd een verwijzing nodig. De zorgverzekeraars die wel om een verwijzing voor vergoeding vragen zijn CZ (waaronder Ohra en Nationale Nederlanden) en de Friesland.

 

9. AFSPRAKEN
De opdrachtgever kan zelf kiezen voor directe of indirecte communicatie. Bij directe communicatie (zoals per telefoon, beeldbellen of chat) is een tijdsafspraak nodig tussen opdrachtgever en diëtist. Bij indirect contact (zoals e- mail) is er geen tijdsafspraak nodig. Indien de opdrachtgever een gemaakte afspraak met de diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, wordt er een waarschuwing gegeven. Bij de derde waarschuwing zal About Health € 10,- aan kosten in rekening brengen.

 

10. BEHANDELTIJD
De duur van de consulten is ongeveer 45 minuten bij een intake (plus 30 minuten voor het dieetvoorschrift) en 20 minuten voor een vervolgconsult (plus 10 minuten voor het dieetvoorschrift).

 

11. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST
11.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties.
11.2 Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de diëtist van About Health.
11.3 De overeenkomst inzake de aanschaf van een pakket en / of dienst altijd digitaal te worden vastgelegd. Van een digitale overeenkomst dient aan de opdrachtgever een afschrift te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst maakt deze echter niet nietig.

 

12. TARIEVEN
Voor de start van de behandeling deelt de diëtist de cliënt mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De tarieven zijn niet vast en kunnen veranderen in de loop van de tijd.

 

13. DECLARATIES
In vervolg op het bepaalde in artikel 12, zal About Health indien de zorgverzekeraar van de cliënt de kosten voor de diëtist vergoedt, de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is of indien anders wordt overeengekomen is de opdrachtgever/ cliënt zelf betaling verschuldigd. In dat geval ontvangt de cliënt de factuur per mail. De betalingsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 16 zijn in dit geval van toepassing.

 

14. EIGEN RISICO
De kosten die de diëtist bij de verzekeraar in rekening brengt komen eerst ten laste van het verplichte eigen risico.

 

15. BETALINGSVOORWAARDEN
15.1 De door de diëtist aan een opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
15.2 Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de opdrachtgever ook nog na de in artikel 15.3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
15.3 Indien de opdrachtgever in het in artikel 15.2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
15.4 Bij een 2de betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €5,00 administratiekosten, bij een 3de betalingsherinnering met €10,00.

 

16. HERROEPINGSRECHT
De opdrachtgever kan aanspraak doen op diens herroepingsrecht. De herroepingstermijn, ook wel bedenktijd genoemd, betreft 14 kalenderdagen. De opdrachtgever heeft 14 dagen de tijd nadat hij / zij de overeenkomst is aangegaan met About Health om een beroep te doen op zijn herroepsingsrecht en de overeenkomst te ontbinden. Vorderingen op About Health verjaren na verloop van één jaar na het tot stand komen van een overeenkomst.

 

17. AANSPRAKELIJKHEID
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit te zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist. About Health is niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen op de website. De diëtist behoudt zich het recht voor de gegevens op de website (ook prijzen) die niet meer kloppen te herroepen.

 

18. VERSCHULDIGDHEID
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn te zake van de juistheid van hetgeen patiënt of opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

 

19. ZORGDOSSIER
Voor diensten door een diëtist is er de verplichting een zorgdossier bij te houden. About Health houdt zich daarbij aan de wettelijke vereisten zoals bewaartermijn (minimaal 10 jaar), recht op inzage door de cliënt zelf, maar natuurlijk ook privacy en zorgvuldigheid.

 

20. CONVERSIE
20.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet geldt, treedt voor deze bepaling automatisch in de plaats een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van die bepaling.
20.2 In geval van conversie behouden de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverminderd hun geldigheid.

 

21. KLACHTEN
21.1 Wanneer de opdrachtgever een klacht heeft ten aanzien van de diëtist van About Health dient deze de klacht eerst te bespreken met de diëtist.
21.2 Wanneer de opdrachtgever de diëtist niet persoonlijk durft te benaderen betreffende de klacht of wanneer deze en de diëtist er niet samen uit komen dan kan de opdrachtgever een klacht indienen bij het landelijke klachtenloket: Klachtenloket Paramedici, www.klachtenloketparamedici.nl, info@klachtenloket.nl

 

22. COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden. De diëtist ondersteunt de behandeling met schriftelijke adviezen en er kan gebruik worden gemaakt van ondersteunend voorlichtingsmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt verstrekt. About Health verzoekt de opdrachtgever uitdrukkelijk om, in het belang van de dieetadvisering, volledige informatie over u als opdrachtgever (met betrekking tot het dieet) aan de diëtist te verstrekken. About Health is de enige met het copyright op de eigen materialen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van About Health, op welke wijze dan ook te vermeerderen en/of aan derden te verstrekken zonder toestemming van About Health.

 

23. ALGEMENE VOORWAARDEN
De meest recente algemene voorwaarden staan altijd op de website. De algemene voorwaarden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn geldig. About Health heeft het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Om zeker te zijn dat de opdrachtgever akkoord is met de algemene voorwaarden, wordt deze verzocht dit specifiek aan te geven. Dit kan de opdrachtgever doen door het aanvinken van het desbetreffende hokje tijdens de bestelling op de website. De opdrachtgever geeft daarmee tevens aan dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens correct en naar waarheid zijn of worden ingevuld.

Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij de diëtist.

De diëtist van About Health is aangesloten bij de Diëtisten Coöperatie Nederland en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Versie januari 2019

Contact

Krijg vrijblijvend informatie over de mogelijkheden of stel hier je vraag.

Not readable? Change text. captcha txt