1. BEDRIJFSGEGEVENS About Health
Lecksdijk 8
2811 NK Reeuwijk

info@abouthealthonline.nl
www.abouthealthonline.nl
KVK nummer: 68902131
KP nummer: 19102856589

IBAN: NL82 KNAB 0256345082
Tenaamstelling: About Health

2. DEFINITIES
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 Diëtist: professional die voedingsvoorlichting-/dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) bevoegd is de titel diëtist te voeren en geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Paramedici. De diëtist betreft de diëtist van About Health.
2.2 Opdrachtgever: alle cliënten, of andere natuurlijke of rechtspersonen, in opdracht van wie About Health diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie About Health een overeenkomst aan gaat.
2.2.1 Cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist raadpleegt.
2.3 Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist voor of ten behoeve van de opdrachtgever verricht.
2.4 Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet waarbij sprake is van een medische indicatie.
2.5 Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
2.6 Kwaliteitsregister Paramedici: in het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG. Vervolgens wordt elke vijf jaar geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.
2.7 Overeenkomst: een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.

3. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
3.1 Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen About Health en opdrachtgever.
3.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.
3.3 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
3.4 Het niet eisen van naleving van de algemene voorwaarden leidt niet tot verval van rechten.

4. NON-ACCEPTATIE
About Health heeft het recht om de opdrachtgever te weigeren. Dit wanneer naar aanleiding van ervaringen of het naar de mening van About Health niet kunnen voorzien in een toegevoegde waarde. In dit geval is sprake van non- acceptatie.

5. ONTBINDING OVEREENKOMST
5.1 Indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en andere tussen partijen gesloten overeenkomsten niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is About Health iedere door ons aanvaarde behandeling en/of dienst tussentijds te beëindigen, dan wel de uitvoering van de behandeling of dienst op te schorten, zonder dat deze tussentijdse beëindiging of opschorting voor ons enige verplichting tot schadeloosstelling of schadevergoeding met zich meebrengt.
5.2 De opdrachtgever is gerechtigd de behandeling en/of overeenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk te annuleren en daardoor tussentijds te beëindigen. Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt zal hij / zij de kosten van het gekozen pakket tot het moment van schriftelijke opzegging moeten betaling en heeft hij /zij geen recht op teruggaaf van het reeds betaalde.

6 OVERMACHT
6.1 About Health is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien de diëtist daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Indien de diëtist door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere (maar niet beperkt tot): niet, niet volledige en/of slecht functionerende software, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, epidemieën, etc. ofwel bij de diëtist; niet of niet tijdig in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen heeft About Health het recht om het overeengekomene binnen redelijke termijn uit te voeren, of -als nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
6.3 De opdrachtgever is in geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden gedurende de eerste zes maanden dat deze toestand voortduurt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. De opdrachtgever is nimmer bevoegd schadevergoeding te vorderen.

7. PRIVACY
De privacy wordt gerespecteerd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
7.1 Persoonsgegevens die wij verwerken. About Health verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, gegevens over jouw activiteiten op onze website, gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
7.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. About Health verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gezondheid, burgerservicenummer (BSN).
7.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. About Health verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Je te kunnen bellen of e- mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en diensten bij je af te leveren, About Health analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
7.4 Geautomatiseerde besluitvorming. About Health neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van About Health) tussen zit.
7.5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. About Health bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de verzamelde persoonsgegevens.
7.6 Delen van persoonsgegevens met derden. About Health verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit door jou gevraagd wordt. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. About Health blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
7.7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. About Health gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. About Health gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7.8 Google Analytics. About Health gebruiken Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. About Health heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Google kan deze data aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derde de data namens Google verwerken. About Health heeft Google niet toegestaan de verkregen data te gebruiken voor andere Google diensten.
7.9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@abouthealthonline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. About Health zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. About Health wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
7.10 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. About Health neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur een mail naar info@abouthealthonline.nl.

8. DIRECTE TOEGANKELIJKHEID
De diëtist is (voor de meeste zorgverzekeraars) direct toegankelijk. Er is dus niet altijd een verwijzing nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever een verwijzing aan te leveren indien van toepassing.

9. AFSPRAKEN
De opdrachtgever kan zelf kiezen voor directe of indirecte communicatie. Bij directe communicatie (zoals per telefoon, beeldbellen of chat) is een tijdsafspraak nodig tussen opdrachtgever en diëtist. Bij indirect contact (zoals e- mail) is er geen tijdsafspraak nodig. Indien de opdrachtgever een gemaakte afspraak met de diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, wordt direct 75% van de geplande kosten in rekening gebracht.

10. BEHANDELTIJD
De duur van de consulten is gemiddeld 60 minuten bij een intake (plus 30 minuten voor het dieetvoorschrift en administratie) en 20 minuten voor een vervolgconsult (plus 10 minuten voor het dieetvoorschrift en administratie).

11. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST
11.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties.
11.2 Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de diëtist van About Health.
11.3 De overeenkomst inzake de aanschaf van een pakket en / of dienst altijd digitaal te worden vastgelegd. Van een digitale overeenkomst dient aan de opdrachtgever een afschrift te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst maakt deze echter niet nietig.

12. TARIEVEN
Voor de start van de behandeling deelt de diëtist de cliënt mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De tarieven zijn niet vast en kunnen veranderen in de loop van de tijd.

13. DECLARATIES
In vervolg op het bepaalde in artikel 12, zal About Health indien de zorgverzekeraar van de opdrachtgever de kosten voor de diëtist vergoedt, de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is of indien anders wordt overeengekomen is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. In dat geval ontvangt de opdrachtgever de factuur per mail. De betalingsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 15 zijn in dit geval van toepassing.

14. EIGEN RISICO
De kosten die de diëtist bij de verzekeraar in rekening brengt komen eerst ten laste van het verplichte eigen risico.

15. BETALINGSVOORWAARDEN
15.1 De door de diëtist aan een opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
15.2 Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever zal middels een betalingsherinnering geattendeerd worden op de verschuldigde betaling.
15.2.1 Bij een 1e betalingsherinnering blijft het primair verschuldigde bedrag van toepassing. Bij een 2de betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €5,00 administratiekosten, bij een 3de betalingsherinnering met €10,00 boven op de kosten van de 2e betalingsherinnering. Iedere betalingsherinnering dient binnen 14 dagen betaald te worden.
15.3 Indien de opdrachtgever in het in artikel 15.2.1 genoemde geval na een 3e betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

16. HERROEPINGSRECHT
De opdrachtgever kan aanspraak doen op diens herroepingsrecht. De herroepingstermijn, ook wel bedenktijd genoemd, betreft 14 kalenderdagen. De opdrachtgever heeft 14 dagen de tijd nadat hij / zij de overeenkomst is aangegaan met About Health om een beroep te doen op zijn herroepsingsrecht en de overeenkomst te ontbinden. Vorderingen op About Health verjaren na verloop van één jaar na het tot stand komen van een overeenkomst.

17. AANSPRAKELIJKHEID
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit te zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist. About Health is niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen op de website. De diëtist behoudt zich het recht voor de gegevens op de website (ook prijzen) die niet meer kloppen te herroepen.

18. VERSCHULDIGDHEID
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn te zake van de juistheid van hetgeen patiënt of opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

19. ZORGDOSSIER
Voor diensten door een diëtist is er de verplichting een zorgdossier bij te houden. About Health houdt zich daarbij aan de wettelijke vereisten zoals bewaartermijn (minimaal 10 jaar), recht op inzage door de cliënt zelf, maar natuurlijk ook privacy en zorgvuldigheid.

20. CONVERSIE
20.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet geldt, treedt voor deze bepaling automatisch in de plaats een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van die bepaling.
20.2 In geval van conversie behouden de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverminderd hun geldigheid.

21. KLACHTEN
21.1 Wanneer de opdrachtgever een klacht heeft ten aanzien van de diëtist van About Health dient deze de klacht eerst te bespreken met de diëtist.
21.2 Wanneer de opdrachtgever de diëtist niet persoonlijk durft te benaderen betreffende de klacht of wanneer deze en de diëtist er niet samen uit komen dan kan de opdrachtgever een klacht indienen bij het landelijke klachtenloket: Klachtenloket Paramedici, www.klachtenloketparamedici.nl, info@klachtenloket.nl

22. COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden. De diëtist ondersteunt de behandeling met schriftelijke adviezen en er kan gebruik worden gemaakt van ondersteunend voorlichtingsmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt verstrekt. About Health verzoekt de opdrachtgever uitdrukkelijk om, in het belang van de dieetadvisering, volledige informatie over u als opdrachtgever (met betrekking tot het dieet) aan de diëtist te verstrekken. About Health is de enige met het copyright op de eigen materialen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van About Health, op welke wijze dan ook te vermeerderen en/of aan derden te verstrekken zonder toestemming van About Health.

23. ALGEMENE VOORWAARDEN
De meest recente algemene voorwaarden staan altijd op de website. De algemene voorwaarden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn geldig. About Health heeft het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Om zeker te zijn dat de opdrachtgever akkoord is met de algemene voorwaarden, wordt deze verzocht dit specifiek aan te geven. Dit kan de opdrachtgever doen door het aanvinken van het desbetreffende hokje tijdens de bestelling op de website. De opdrachtgever geeft daarmee tevens aan dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens correct en naar waarheid zijn of worden ingevuld.

Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij de diëtist.

De diëtist van About Health is aangesloten bij de Diëtisten Coöperatie Nederland en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Versie februari 2024

Contact

Krijg vrijblijvend informatie over de mogelijkheden of stel hier je vraag.

Not readable? Change text. captcha txt